skip to Main Content

Deze site, https://www.mandalavereniging.nl is eigendom van de Nederlandse Mandalavereniging (NMV)

Wij verzamelen uw digitale gebruiksgegevens enkel voor de analyse van het gebruik van onze site.

De Nederlandse Mandalavereniging (NMV) meldt hieronder hoe zij omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Bij aanmelding als lid worden persoonlijke gegeven (naam, adres. woonplaats, telefoonnummer – vast en/of mobiel – en emailadres) verstrekt aan de NMV. Door overschrijving van de contributie verkrijgt de NMV ook het bankrekeningnummer.

Gebruik van persoonlijke gegevens
De Nederlandse Mandalavereniging gebruikt deze gegevens – intern – voor:

  • De administratieve verwerking m.b.t. het lidmaatschap
  • Het versturen van de jaarlijkse factuur
  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere post voor leden. Indien een lid geen
    nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk of digitaal worden doorgegeven
    aan het secretariaat.
  • Controlecheck indien iemand lid wil worden van de besloten Facebookpagina.
  • Controlecheck bij deelname aan een regiodag

Persoonsgegevens en derden
Voor het versturen van het tijdschrift “Mandala” verstrekt de NMV gegevens aan de drukker. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten betreffende de aan hem verstrekte gegevens. Verder verstrekt de NMV geen gegevens aan derden. Uitzondering: mocht er vanuit de
overheid worden gevraagd om bepaalde gegevens, dan zullen deze verstrekt worden indien dit een wettelijke verplichting betreft.

Foto’s
De NMV gaat er in principe vanuit dat foto’s genomen op ledenbijeenkomsten geplaatst mogen worden voor publicaties, zoals in het tijdschrift “Mandala”,  op onze besloten Facebookpagina en onze website. Leden die daar bezwaar tegen hebben kunnen dit schriftelijk of digitaal doorgegeven aan het secretariaat.

Beveiliging
De NMV draagt zorg voor een correcte bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die leden van de NMV die een speciale functie bekleden (bestuur, ledenadministratie).

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle persoonlijke gegevens in een aparte database “oud leden” geplaatst. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en de ledenadministratie. Bij speciale gebeurtenissen (bv. een jubileum) kunnen deze gegevens gebruikt worden om oud-leden uit te nodigen. Middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat kunnen – indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan – de gegevens uit
die database definitief worden verwijderd. Het secretariaat zal – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 4 weken – beantwoorden of aan het verzoek is voldaan. Bij beëindiging van het lidmaatschap als gevolg van een overlijden worden de gegevens het lopende kalenderjaar nog bewaard in een aparte database “uitgeschreven leden“ en daarna definitief verwijderd.

De overheid verplicht de NMV factuurgegevens 7 jaar te bewaren.

Nederlandse Mandalavereniging, Putten, 18 december 2018

 

 

 

Back To Top